Vanlige eksempler på enkel bestemthet i bokmål

De ca. 1200 vanligste uttrykk med enkel bestemthet i bokmål, sortert fra de vanligste til de mindre vanlige

Helge Dyvik

Kilde: NorGramBank

det norske folk

den norske regjering

de senere år

den norske kirke

den senere tid

de nordiske land

det norske samfunn

den katolske kirke

det lange løp

den nye tid

det politiske liv

det nye testamente

det gamle testamente

det store flertall

den norske stat

de borgerlige partier

det offentlige rom

den britiske regjering

den franske revolusjon

den unge mann

det indre marked

det virkelige liv

de faktiske forhold

det moderne samfunn

den sittende regjering

det tyske folk

den kristne tro

det sivile samfunn

den russiske revolusjon

den videre utvikling

de følgende år

det hvite hus

den menneskelige natur

den hellige ånd

det internasjonale samfunn

det gode liv

den største betydning

det daglige liv

det moderne menneske

det private næringsliv

den røde rubin

den svenske regjering

de tyske myndigheter

de britiske øyer

det gode selskap

den hellige skrift

den høyere skole

det nåværende tidspunkt

det evige liv

de politiske partier

den økonomiske politikk

den nye regjering

det økonomiske liv

det daglige brød

det offentlige liv

den politiske situasjon

den industrielle revolusjon

den norske befolkning

den hvite mann

den offentlige debatt

det norske storting

det tomme rom

det ganske land

den kristne kirke

det politiske system

den politiske ledelse

den aktuelle situasjon

den nordlige halvkule

den norske legasjon

det hellige land

det praktiske liv

det sosiale liv

det borgerlige samfunn

den historiske utvikling

de norske myndigheter

den enkle grunn

den gamle skole

den drivende kraft

det skrevne ord

de unge menn

den eldre generasjon

det blotte øye

det store publikum

den liberale teologi

den tekniske utvikling

den kristne etikk

den tyske overkommando

de kommende år

de skandinaviske land

det politiske plan

det lykkelige valg

de forskjellige land

det naturlige utvalg

det sprukne skjold

den oppvoksende slekt

den nye situasjon

de rike land

den største respekt

den økonomiske utvikling

det religiøse liv

de brede lag

den hellige jomfru

den amerikanske regjering

det kapitalistiske samfunn

det minste tegn

den politiske utvikling

den tyske regjering

det amerikanske samfunn

den motsatte vei

den tyske minister

de vestlige land

de store linjer

de store høyder

den visse død

det norske språk

det kristne budskap

det frie ord

det private initiativ

det politiske miljø

den internasjonale situasjon

den tyske legasjon

den tyske okkupasjon

de høye herrer

den fortapte sønn

den følgende dag

den offentlige sektor

det følgende år

den ytterste dag

det tyske sikkerhetspoliti

den største selvfølgelighet

den minste lyd

den minste ting

den utøvende makt

det levende liv

det bestående samfunn

det beste forsvar

de nære ting

det russiske folk

det arbeidende folk

den fjerneste anelse

de eldste tider

den følgende tid

de olympiske leker

den økonomiske vekst

den politiske debatt

den kristne lære

den moderne tid

det faktiske forhold

den ytre virkelighet

den lille mann

det store intet

den naturligste ting

den minste antydning

den franske regjering

det daværende tidspunkt

det motsatte kjønn

de små timer

det personlige plan

de økonomiske forhold

det avgjørende ord

det indiske hav

det økonomiske område

de stridende parter

den sterke mann

det rette øyeblikk

den norske hær

den minste bevegelse

det nye liv

den nærmeste fremtid

det juridiske fakultet

den sunne fornuft

det største alvor

det økonomiske system

den danske regjering

den yngre generasjon

det akademiske kollegium

det norske forsvar

de små ting

de forente stater

den sørlige halvkule

den alminnelige oppfatning

den røde plass

de følgende dager

det kapitalistiske system

den politiske kamp

den videregående skole

det gamle storting

den politiske makt

den lutherske kirke

det karibiske hav

det kommunistiske samfunn

den frie vilje

det daglige arbeid

det kommunistiske parti

den barmhjertige samaritan

det norske flagg

de gamle grekere

det beste bevis

den private eiendomsrett

den politiske arena

de rådende forhold

de politiske myndigheter

den menneskelige bevissthet

de militære myndigheter

det moderne gjennombrudd

de væpnede styrker

den nyere tid

den nåværende situasjon

det springende punkt

den tapende part

den ortodokse kirke

det trykte ord

den alminnelige mann

den foreliggende situasjon

den beste løsning

det endelige mål

de okkuperte land

den skjønneste orden

den nåværende regjering

det ville være

den store sammenheng

den nasjonale regjering

de beste hender

den politiske dagsorden

den økonomiske situasjon

den lyse morgen

det franske folk

det tyske rike

den røde armé

det forjettede land

den største fare

det gamle samfunn

den nye lov

det endelige resultat

den nye retning

den alminnelige mening

den store stil

det jødiske folk

de fattige land

den motsatte ytterlighet

det høye nord

de beste forutsetninger

det avgjørende øyeblikk

den største interesse

det teologiske fakultet

den teknologiske utvikling

den overveiende del

den store mann

det glade budskap

den minste detalj

det svake kjønn

det lokale plan

det amerikanske folk

det hemmelige politi

den minste tvil

det brede lag

den grønne revolusjon

de lokale myndigheter

den norske delegasjon

det norske arbeiderparti

den menneskelige fornuft

den offentlige mening

det videre arbeid

de beste venner

den norske legion

det faste punkt

den spanske flue

den nye ordning

den internasjonale arena

det lovede land

de tyske tropper

den norske handelsflåte

den nye generasjon

den økonomiske krise

det kongelige teater

de nærmeste år

de forskjellige grupper

det beste middel

den økologiske bevegelse

det store utland

de norske forhandlere

det glatte lag

det ytre plan

det nye samfunn

den personlige frihet

den ytterste nød

de seinere år

de små barn

de hemmelige tjenester

det demokratiske parti

de sosiale forhold

de enkleste ting

den største del

den norske presse

det sixtinske kapell

den persiske bukt

den svenske legasjon

det vilde være

det kommissariske statsråd

det nasjonale spørsmål

det norske politi

det greske ord

det faglige utvalg

det ytre rom

den endelige løsning

de merkeligste ting

de europeiske land

den kristne menighet

den gamle garde

den onde sirkel

de vestlige demokratier

det industrielle system

de tyske styrker

den britiske legasjon

det fulle ansvar

den faktiske situasjon

den endelige avgjørelse

den herskende klasse

det gode samfunn

de store spørsmål

de skjønne kunster

den borgerlige presse

det tyske politi

det seksuelle område

den gylne regel

det menneskelige legeme

den minste anelse

den norske legeforening

det indre liv

det beste eksempel

den militære straffelov

den spanske borgerkrig

de britiske myndigheter

det europeiske råd

det absolutte krav

den sosiale virkelighet

den viktigste årsak

det hele land

det kongelige slott

den borgerlige leir

den senere utvikling

den russiske tsar

det runde bord

det sivile liv

den kristne religion

det sosialdemokratiske parti

det nye storting

det politiske spill

det europeiske kontinent

det britiske imperium

den gode vilje

de lokale forhold

den militære motstand

den militære situasjon

det republikanske parti

det europeiske fellesskap

den danske konge

det sosialistiske samfunn

det biologiske prinsipp

den indre krets

de øvrige medlemmer

den kristne moral

den gode mor

det enkle faktum

det parlamentariske system

den borgerlige regjering

de vridde lys

de lavere klasser

den gode smak

den største glede

den unge generasjon

den største forsiktighet

den unge dame

det gode borgerskap

de politiske forhold

de utroligste ting

de lange linjer

de norske tropper

den private sektor

det gamle ord

den menneskelige personlighet

de offentlige myndigheter

den moderne psykologi

den offentlige opinion

det store fremstøt

den private sfære

den kongelige familie

den egentlige årsak

de ledende menn

de militære styrker

de nåværende forhold

den menneskelige eksistens

den pedagogiske situasjon

de ytre forhold

den norske arbeiderbevegelse

den greske tragedie

det norske sprog

det røde hav

den offentlige administrasjon

de minste detaljer

den skandinaviske halvøy

de besatte områder

det nye teater

den amerikanske sone

den nærmeste framtid

de sosiale problemer

det frie marked

det klasseløse samfunn

det nasjonale plan

de beste familier

det skulde være

det amerikanske kontinent

de nye forhold

det menneskelige plan

den svenske utenriksminister

den lille istid

det forløsende ord

den tyske hær

det brede publikum

den jevne mann

det medisinske fakultet

det offentlige helsevesen

de arabiske land

de beste hensikter

det store spørsmål

den høgre skole

det gode menneske

den ringeste anelse

den store dag

de baltiske land

den beste medisin

den klassiske fysikk

den brede vei

det engelske språk

den offentlige sfære

den høyeste verdi

den britiske marine

den offentlige forvaltning

de store hav

den kapitalistiske produksjonsmåte

den rike mann

den eldste gud

den nærmeste familie

den elektriske stol

den straffbare handling

den evige salighet

den norske arbeiderklasse

den egentlige virkelighet

den menneskelige hjerne

den økonomiske virksomhet

de høyere klasser

den store kunst

den vestlige sivilisasjon

de største vanskeligheter

den fremmede passasjer

den europeiske menneskerettighetsdomstol

den evige pine

den kristne forkynnelse

den hele tid

det internasjonale plan

den moderne naturvitenskap

de øst-europeiske land

de gode gjerninger

det norske misjonsselskap

den europeiske kultur

det borgerlige samarbeid

det onde øye

de tyske krav

den gamle by

det religiøse område

de unge år

det britiske folk

den hvite rase

den store forskjell

den sosiale orden

de store ord

den politiske strid

den øvre del

den daglige ledelse

den sorte gryte

de kommunale myndigheter

den svenske konge

den hellige gral

det lesende publikum

det gode forhold

den kalde krig

de sosialistiske land

den skandinaviske forening

det korteste strå

det talte ord

det åpne hav

det søte liv

den moderne vitenskap

det glade vanvidd

det nye menneske

de store menn

de offentlige utgifter

den viktigste del

de små land

de tyske soldater

den videre behandling

den store glede

det oppsøkende teater

den røde tråd

det indre plan

den heldige situasjon

den tyske marine

den konkrete situasjon

den frie tanke

det nordiske samarbeid

den britiske utenriksminister

den store kjærlighet

den sosiale struktur

de større byer

de gamle guder

det svenske folk

den nordiske rase

den høyeste form

den fulle sannhet

de rette ord

den gode hyrde

den romersk-katolske kirke

den sikre død

det frie menneske

den europeiske menneskerettskonvensjon

det høye råd

den tyske sendemann

den tyske krigsmakt

den endelige seier

den lovgivende forsamling

den bildende kunst

de skrå bredder

det motsatte standpunkt

de gamle romere

det svenske utenriksdepartement

den flyvende hollender

den revolusjonære bevegelse

den keiserlige familie

det teologiske studium

det økonomiske grunnlag

den store mester

de store ting

det overveldende flertall

den røde fare

den allierte overkommando

den avgjørende faktor

den vanlige oppfatning

de forente nasjoner

den ytterste konsekvens

den tyske keiser

de bevilgende myndigheter

det blå band

den amerikanske president

den egentlige grunn

den minste mistanke

den sovjetiske regjering

den sosiale utvikling

de amerikanske myndigheter

den smale vei

det rette tidspunkt

den gode hensikt

den borgerlige opposisjon

det åpne marked

den moderne teknikk

den ytterste grense

de unge mennesker

den naturlige lov

det absolutte nullpunkt

den politiske prosess

de okkuperte områder

den evige fortapelse

den minste berøring

det lengste strå

den store mengde

det politiske klima

den unge pike

det etablerte samfunn

den provisoriske anordning

de forskjellige former

den korporative kanal

den norske grunnlov

det sentrale punkt

de beste muligheter

den guddommelige komedie

det norske materiale

den kommunistiske internasjonale

den eldre garde

den nakne sannhet

den engelske regjering

den alminnelige opinion

den onde hyrde

det rette ord

den utenrikspolitiske situasjon

de forskjellige typer

den norske overkommando

den tidlige middelalder

den store fordel

den menneskelige faktor

den frie konkurranse

den internasjonale domstol

den nærmeste tid

det gamle system

det gamle regime

den rene fornuft

den sosiale revolusjon

den øvrige del

det store format

det klassiske eksempel

den økonomiske liberalisme

den største viktighet

den nationale scene

den dypeste respekt

det sterkeste inntrykk

den hellige by

den materialistiske historieoppfatning

den britiske minister

de krigførende parter

den nye lære

den moralske handling

det absurde teater

de svenske myndigheter

den lærde skole

de nødvendige midler

de underligste ting

de minste ting

den kriminelle lavalder

det samiske folk

den beste måte

de beste intensjoner

de rareste ting

det verdslige regimente

de beste resultater

den senere del

den gylne middelvei

det rene tøv

den gamle mester

den indre front

den alminnelige bevissthet

det sosiale miljø

det norske utenriksdepartement

den humane etikk

den gamle mann

det nye system

den korte tid

den politiske virkelighet

den moralske lov

det kommunale selvstyre

den menneskelige tilværelse

den gamle tid

det menneskelige fellesskap

det nye år

den store betydning

de drivende krefter

den norske løve

den historiske bakgrunn

de store byer

de høyere skoler

den følgende fremstilling

det norske syn

det store lodd

den største rolle

det mekanistiske verdensbilde

den korteste vei

den direkte årsak

den gode sak

det store mål

den gule serie

den ytre etat

de store masser

den sanne tro

den minste forandring

den hellige grav

den lange vei

den praktiske politikk

den daglige drift

den tyske okkupasjonsmakt

den nye dag

de ulike land

de nøytrale land

den norske lægeforening

den nasjonale bevegelse

den grønne gren

den russiske sone

den historiske materialisme

de nye tanker

den største selvfølge

det europeiske fastland

den naturvitenskapelige metode

de små stater

den onde ånd

den store ære

det kongelige bibliotek

de nordiske folk

den forbudte by

den kristne åpenbaring

det menneskelige sinn

de norske styrker

den øverste del

de små nasjoner

de store diktere

de unge piker

den illegale presse

den ytre natur

den gamle orden

det sentrale tema

den samiske befolkning

de nødvendige skritt

den norske krone

de store problemer

det praktiske plan

den britiske flåte

den kvindelige industriskole

det jevne folk

den filosofiske doktorgrad

den konkrete virkelighet

de nærmeste krav

den store ånd

den offentlige diskusjon

de beste menn

den frie presse

den katolske tro

det utvidede kulturbegrep

den religiøse følelse

den indre sammenheng

det menneskelige liv

de tidlige morgentimer

de normale mennesker

den historiske situasjon

det evige forår

den britiske ambassadør

det største parti

den viktigste grunn

den voksne befolkning

det nasjonale gjennombrudd

det indre lys

den logiske konsekvens

de norske interesser

det nye parti

det minste spor

den gemene hop

den beste garanti

de verste ting

den beste samvittighet

de kommissariske statsråder

de store dyp

den gamle herre

det bærende prinsipp

den svake part

den samlede regjering

den evige fred

den feminine tenker

de største problemer

den engelske kanal

den utvidede utenrikskomité

det minste forsøk

den norske minister

den parlamentariske situasjon

den høyeste lykke

det politiske område

den greske filosofi

de evige jaktmarker

den endelige dom

det karakteristiske trekk

det moderne liv

de sentrale myndigheter

den oppvoksende generasjon

de nødvendige tiltak

den store mor

den sentrale del

de nærmeste dager

det levende ord

de foregående kapitler

den letteste sak

den største oppmerksomhet

den kommende tid

de høyere luftlag

de foregående år

den norske nasjon

den danske stat

de nødvendige forberedelser

det vitenskapelige verdensbilde

det menneskelige samfunn

det største problem

det nye regime

den etiske prosess

den nye tro

den anglikanske kirke

de kommende generasjoner

de nye makthavere

den store dikter

det nye styre

det synkende skip

den vesentligste del

det stortyske rike

den tekniske kultur

det kirkelige embete

det norske hus

de demokratiske land

det store problem

den apostoliske trosbekjennelse

det økonomiske kretsløp

de ytre omstendigheter

den ønskede virkning

det rene kaos

den nedre del

det indre menneske

den nye stat

det gylne snitt

de baltiske stater

den sentrale ledelse

den unge garde

det beste vern

det politiske innhold

den store kunstner

de allierte styrker

den sosialdemokratiske orden

den fjerneste likhet

det franske hoff

den ytre handling

den ensomme fest

den utøvende myndighet

de herskende klasser

den tilsiktede virkning

de forløsende ord

det brukne gevær

den røde ungdom

det komplementære verdensbilde

det sentrale spørsmål

det endelige oppgjør

den fransk-tyske krig

den menneskelige erkjennelse

den fulle konsekvens

den norske forfatterforening

det hellige tribunal

den hellige treenighet

de følgende kapitler

det afrikanske kontinent

de store høytider

de nødvendige opplysninger

det forebyggende helsearbeid

den messianske tidsalder

den historiske virkelighet

den røde planet

det personlige ansvar

den gule fare

den etiske fordring

det gamle teater

det konkrete tilfelle

det dypeste alvor

den offisielle kirke

de lavere lag

det kristne syn

det jordiske liv

de forskjellige områder

den lutherske reformasjon

det ufødte liv

den 9-årige skole

den største vanskelighet

de tyske linjer

den protestantiske kirke

denne unge mann

det avgjørende spørsmål

den tyske stat

den spanske regjering

den reformerte kirke

den offentlige virksomhet

den store masse

det foreliggende tilfelle

de virkelige forhold

det seksuelle liv

den moderne sivilisasjon

den menneskelige psyke

den hellige krig

det norske næringsliv

den røde hær

den kompakte majoritet

det etiske krav

det ønskede resultat

den nære fortid

den vakreste kvinne

det medisinske studium

den vestlige kultur

det menneskelige øye

den økumeniske bevegelse

den medisinske vitenskap

den svenske minister

det tragiske plan

de onde ånder

den harde kjerne

de krigførende land

de vesteuropeiske land

det sosiale plan

det forebyggende arbeid

de store begivenheter

det beste forhold

den danske minister

de karakteristiske trekk

den totalitære stat

de sosialistiske partier

den beste form

de forskjellige deler

den finske regjering

det hele menneske

de viktigste trekk

den nye stil

den britiske hær

den pedagogiske psykologi

den korporative prosess

den individuelle frihet

den nye konge

den danske utenriksminister

den tyske idealisme

de gode krefter

den midlertidige kirkeledelse

det våte element

de brede bygder

den levende natur

den norske statskirke

det personlige forhold

det trivielle plan

den evige lov

den riktige retning

den radikale fløy

de lutherske kirker

det militære råd

den nye pakt

den ekstraordinære generalforsamling

det kommunistiske manifest

det illegale arbeid

den eldste tid

den tyske nasjon

de østeuropeiske land

den menneskelige organisme

den menneskelige tanke

det moderne industrisamfunn

det statsbærende parti

den kommunale administrasjon

den norske ambassade

den dialektiske materialisme

det seksuelle samliv

det samlede antall

den totale mangel

den evangelisk-lutherske religion

den kongelige opera

den norske flåte

den europeiske filosofi

den enkleste sak

den menneskelige sjel

det norske system

det trange hjerte

den nye orden

de indre organer

de onde makter

den vitenskapelige forskning

den kapitalistiske utvikling

den vestlige halvkule

den historiske prosess

den endelige beslutning

den resterende del

de rådende omstendigheter

den norske kyst

den minste anstrengelse

den britiske ambassade

det franske akademi

den motsatte side

det gylne tempel

den historiske tid

den menige mann

den fremste talsmann

den sikre side

det internasjonale valutafond

den klassiske oldtid

de viktigste forutsetninger

den daværende regjering

den største ære

den sanne kjærlighet

den skapende kunstner

de norske hjemmestyrker

de nye bestemmelser

den tyske krigsledelse

det lukkede rom

den norske bonde

det sterke kjønn

den vesentlige del

de utviklede land

det norske kristenfolk

den konservative presse

de sene nattetimer

den unge kvinne

den norske utenriksminister

den seneste tid

den ytterste fare

det riktige tidspunkt

de store skoger

den lovgivende makt

den rene tenkning

det kristne liv

den lokale befolkning

den øvrige befolkning

den franske riviera

den hellige allianse

det norske publikum

det overveiende flertall

den nasjonale arbeidsinnsats

det britiske parlament

den store fare

den tyske kapitulasjon

de gamle menn

den parlamentariske skolekommisjon

den beste vilje

det overordnede ansvar

den ideale fordring

den trofaste hustru

den sentrale skikkelse

den evangelisk-lutherske kirke

den nordlige del

den rød-grønne regjering

de parapsykiske fenomener

de økonomiske konsekvenser

den yngre garde

de grunnleggende prinsipper

den norske statsminister

den britiske statsminister

det mannlige kjønnslem

det øvrige samfunn

den politiske avdeling

de nærmeste omgivelser

den nære orient

den politiske kannestøper

den poetiske realisme

de styrende organer

den nære sammenheng

den store by

de kapitalistiske land

den store terror

det politiske sentrum

det voksne menneske

det internasjonale samarbeid

det historiske drama

den personlige kontakt

den arabiske halvøy

de forskjellige ledd

det monogame system

den menneskelige stemme

det stolte nederlag

den ledende mann

det mørke fastland

de ytre begivenheter

den dansk-tyske krig

den fjerneste idé

de nødvendige forholdsregler

den amerikanske utenriksminister

den ringeste tvil

den dypeste grunn

den svenske stat

den diplomatiske forbindelse

det menneskelige genom

den hvite dame

den evige sne

den sosialistiske realisme

den vestlige kulturkrets

den offisielle statistikk

det moderne demokrati

det grønne bord

den nåværende ordning

den sosiale dimensjon

den vanlige mann

de folkevalgte organer

den harde virkelighet

det tyske utenriksdepartement

den moralske fornuft

det nye århundre

de forskjellige stadier

de følgende måneder

det beste utgangspunkt

de frivillige organisasjoner

det kritiske punkt

det akademiske liv

de offentlige budsjetter

det avgjørende punkt

de følgende sider

de store navn

de hellige skrifter

det kinesiske samfunn

den norske skole

de nordiske stater

det ekteskapelige samliv

de strenge krav

den internasjonale arbeiderbevegelse

det naturlige midtpunkt

de viktigste spørsmål

de høyere lag

det muslimske brorskap

de kirkelige myndigheter

de ansvarlige myndigheter

den evige søvn

den store revolusjon

den nordatlantiske pakt

den bitre sannhet

den faktiske utvikling

det åndelige liv

de forskjelligste steder

den øvrige familie

det historiske perspektiv

det politiske arbeid

det sosiale system

det avgjørende bevis

det alminnelige menneske

den nødvendige støtte

de beste forsetter

de forskjellige sider

den ukjente soldat

de forskjellige mennesker

den kristne kultur

den nordlige dimensjon

de øvrige land

den foreslåtte ordning

det norske marked

de seneste år

den tyske befolkning

de allierte myndigheter

den brennende busk

det riktige øyeblikk

det sosiale spørsmål

den store hop

de høyere makter

den tyske øverstkommanderende

det kommende år

de hellige steder

den norske ungdom

det konstituerende møte

de ønskede resultater

de forskjellige avdelinger

det psykologiske plan

den religiøse tro

det sosio-kulturelle system

de store trekk

de jordiske ting

den absolutte sannhet

den moralske oppdragelse

den politiske interesse

de politiske organer

det virkelige forhold

den nære forbindelse

den lange rekke

den høyeste grad

det minste vink

den endelige utforming

det terapeutiske samfunn

de hygieniske forhold

den onde vilje

det høyeste vesen

den britiske sone

den lutherske lære

den klassiske skole

den viktigste faktor

det økonomiske ansvar

den nye statsminister

den fysiske virkelighet

det private eierskap

det konservative parti

den totale krig

den objektive sannhet

de latinske land

den nære kontakt

den dømmende makt

den religiøse opplevelse

det tyske samfunn

det klareste eksempel

det rette sted

de viktigste ting

de respektive land

den tyske invasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *