Søk etter verb med argument

I forbindelse med temaet ‘substantivsjuke’ er det aktuelt å søke etter eksempler på visse verb i kombinasjon med visse substantiver. For å vise hvordan aktuelle eksempler er analysert, og hvordan vi kan søke etter dem, kan vi ta utgangspunkt i kombinasjonen utføre en undersøkelse. Eksemplene 1-3 viser tre ulike syntaktiske realiseringer av denne kombinasjonen:

  1. Politiet utførte en undersøkelse av saken
  2. En undersøkelse av saken utføres av politiet
  3. en utført undersøkelse av saken

De analysene som er assosiert med setninger i NorGramBank, består av to deler: en frasestruktur (et syntaktisk tre) kalt c-strukturen og en trekkstruktur med attributter og verdier kalt f-strukturen. Nedenfor ser vi forenklede versjoner av f-strukturene for de tre eksemplene:


1. Politiet utførte en undersøkelse av saken

Attributtene til venstre i strukturen viser at setningene har et predikat PRED, som er en semantisk form med et predikat ‘utføre’ etterfulgt av en liste med argumenter (deltagere), nemlig politiet og undersøkelsen, videre et TOPIC ‘politi’, uttrykt ved spisstilling i setningen, et OBJ (objekt) ‘undersøkelse’ med egne trekk, og et SUBJ (subjekt) identisk med TOPIC, som det fremgår av indeksen 15. For å finne flere eksempler på denne kombinasjonen kunne vi ha søkt etter andre setninger med ‘utføre’ som PRED og ‘undersøkelse’ som OBJ, men da hadde vi ikke funnet eksempel 2, som har denne analysen:


2. En undersøkelse av saken utføres av politiet.

I denne setningen er ‘undersøkelse’ TOPIC og SUBJ, ikke OBJ, mens ‘politi’ er OBL-AG (som betyr ‘oblik agens’), ikke SUBJ. Men verdien av PRED, predikat-argument-strukturen, er det samme som i 1, med ‘undersøkelse’ som argument nr. 2 på listen. Det samme gjelder i analysen av nominalfrasen 3:


3. en utført undersøkelse av saken

I nominalfrasen 3 er predikatet (PRED) ‘undersøkelse’. I tillegg kommer en spesifikator (SPEC), som er artikkelen ‘en’, og et sett av ‘ADJUNCTs’ eller modifikatorer, nemlig preposisjonsfrasen ‘av saken’ og partisippet ‘utført’. I analysen av partisippet gjenfinner vi predikatet (PRED) ‘utføre’, stadig med to argumenter, men her sies det ingenting om hvem som er agens, så første argument er NULL. Annet argument er fremdeles ‘undersøkelse’.

Søkeuttrykkene tillater oss ikke bare å referere til de uttrykte attributtene og verdiene i f-strukturene, men også til argumentposisjoner, kalt ARG1, ARG2 osv. For å finne eksempler av de nevnte typene på kombinasjonen utføreundersøkelse kan vi dermed bruke dette søkeuttrykket:

#x_ >PRED ‘utføre’ & #x_ >(ARG2 PRED) ‘undersøkelse’

Dette uttrykket finner alle setninger i trebanken som har en f-struktur (eller en del av en f-struktur) #x_ med et  PRED = ‘utføre’, der ARG2 i den samme #x_ har et PRED = ‘undersøkelse’. (#x_ er en eksistenskvantifisert variabel.) I NorGramBank blir det funnet 102  setninger med dette søkeuttrykket; her er et tilfeldig utvalg:

En undersøkelse utført på Ullevål har vist at menn også opplever barseltårer på nesten samme måte som kvinnene, sier Brudal.
Men Forskningsrådet ønsker også at de to skal være med på å bygge opp norsk kompetanse på området, slik at det etter hvert kan utføres store kliniske undersøkelser her hjemme.
Dette kan det dessverre ikke bli noe av da jeg må utføre arkeologiske undersøkelser i Sør-Varanger.
Så gikk han, og hun utførte undersøkelsen så raskt og varsomt hun kunne.
Donald gikk ut av bilen og utførte en rask undersøkelse av Hall Bros.
Men mine undersøkelser på det området er utført.
Rapporten fra Løken-utvalget og undersøkelsen om inntekt og levekår blant kunstnere – utført av Telemarksforsking-Bø – har nylig vært på høring.
I Norge er det ikke utført store undersøkelser som viser den reelle risikoen for at pasienter påføres skade.
Denne delen i Forskningsbarometeret bygger på Kandidatundersøkelsen 2009 utført av forskningsinstituttet NIFU.
Disse undersøkelsene utføres allikevel fortsatt, men kun ved at pasienten betaler for undersøkelsen selv.»
Blant annet har Det Mosaiske Trossamfund utført en undersøkelse blant sine egne medlemmer i Oslo og Trondheim.
Det er også blitt publisert en undersøkelse utført på oppdrag fra justisdepartementet som viser at én av fire innvandrerkvinner utsettes for vold i hjemmet.
Undersøkelser utført av den private utdanningsinstitusjonen Education First (EF) viser at Norge ligger helt i verdenstoppen i engelskkunnskaper.

For å finne alle verb i NorGramBank som ‘undersøkelse’ er ARG2 til, og dermed et utgangspunkt for å finne de aktuelle ‘innholdstomme’ verbene vi er på utkikk etter, kan vi bruke dette uttrykket:

#x_ >PRED #p & #x_ >(ARG2 PRED) ‘undersøkelse’

Her har vi erstattet ‘utføre’med variabelen #p, og når et variabelnavn ikke inneholder noen understrekning, er det et signal om at dens verdi skal skrives ut. Resultatet blir da en liste av verb, med deres frekvenser, som opptrer med ‘undersøkelse’ som ARG2. Det er 302 slike verb, og toppen av den frekvenssorterte listen ser slik ut:

Utvalgte verb fra denne listen, f.eks. gjøre, gjennomføre, foreta, utføre, sette i gang, kan i sin tur være utgangspunkt for å finne flere verbalsubstantiver. Vi kan for eksempel bruke søkeuttrykket nedenfor, der vi søker etter alle substantiv på -ing, –else eller -sjon som opptrer som ARG2 til ett av de nevnte verb-predikatene:

#x_ >PRED ‘gjøre|gjennomføre|foreta|utføre|sette\*i gang’ & #x_ >(ARG2 PRED) #p:’.*ing|.*else|.*sjon’

Dette gir over 11 000 treff fordelt på 1342 substantiver. Toppen av den frekvenssorterte listen er slik:

På grunnlag av et utvalg av verbalsubstantivene blant disse kan vi så igjen søke etter flere verb som tar dem som ARG2, osv. – en ‘bootstrapping’–prosedyre som kan fortsettes frem og tilbake til det ikke synes å dukke ppp flere ‘innholdstomme’ verb og verbalsubstantiver. Vi har da et materiale vi kan begynne å studere den statistiske distribusjonen av blant deltrebanker og forfattere. I denne studien begrenser vi oss til bokmål og konsentrerer oss om følgende 23 ‘innholdstomme’ verb (og verbuttrykk) avgrenset på den nevnte måten:

begynne med, drive, drive med, forestå, foreta, fullføre, få i gang, gjennomføre, gjøre, gå i gang med, holde på med, igangsette, innlede, iverksette, komme i gang med, planlegge, påbegynne, sette i gang, sette i gang med, sette i verk, starte, starte med, ta fatt på, utføre

Fra unionen av alle ing-, else- og sjon-avledningene som opptrer som ARG2 til disse verbene, velger vi de 38 mest frekvente verbalsubstantivene:

avvikling, behandling, bygging, endring, etterforsking/etterforskning, evaluering, fordeling, forvaltning, gjennomføring, gransk(n)ing, innføring, justering, kartlegging/kartlegning, kvalitetssikring, modernisering, måling, nedtrapping, omlegging/omlegning, omorganisering, omstilling, oppfølging, oppgradering, opptrapping, overvåk(n)ing, planlegging/planlegning, produksjon, registrering, revisjon, sats(n)ing, styrkelse/styrking, tilpasning, undersøkelse, utbygging, utredning, utvidelse/utviding, utvikling, vurdering, øk(n)ing

Den videre studien basert på dette omtales i blogginnlegget ‘Substantivsjuke – epidemi eller hypokondri?