når-det-gjelder+det+refleksiv

Flere har nok lurt på om herr Arntzen ikke er litt gal når det gjelder sin uttalte redsel for oppmerksomhet også.

Statlige organer som Statens Forurensingstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN), er heller ikke nådige når det gjelder sin kritikk av den manglende kunnskapen.

Det som var sikkert, var at hans kone stilte seg helt likegyldig til hans små eventyr, men at hun var påpasselig som en drage når det gjaldt pengene sine.

–  Åh, Edward er altfor naiv når det gjelder sine ansatte.

Han er modig og full av glød når det gjelder arbeidet sitt.

Selv om Grady hadde fortalt henne alt om sitt liv som krigsreporter, hadde han vært tilbakeholden når det gjaldt detaljene om sitt familieliv.

Han plystret sjenert da han gikk gjennom døren til passasjen, og Brenda ble sittende og smile og føle seg oppløftet fordi broren hennes var sjenert når det gjaldt følelsene sine for en pike.

Og han var beskjeden når det gjaldt sine egne bedrifter;

Han la ikke fingrene imellom når det gjaldt sin egen begredelige innsats.

Harry Masters som var så tilbakeholden når det gjaldt privatlivet sitt.

Det var lite han ville ut med når det gjaldt sin egen fortid, bortsett fra at han hatet moren og faren sin.

Han ville sikkert bare prøve hvor landet ligger når det gjelder den fremtidige ektemannen til sønnedatteren sin.

Han hadde en bestemt følelse av at hun uansett var tilstrekkelig i tvil når det gjaldt talentet sitt.

Han hadde en lav terskel når det gjaldt sin egen angst, og var ikke interessert i å tøye akkurat den grensen.

men hun vet det, det er sant når Jørgen sier at hun er ambisiøs når det gjelder ungene sine.

Fremdeles var hun usikker når det gjaldt de nye planene sine.

Han var kanskje litt sår når det gjaldt sine sicilianske aner og det begrepet «gudfar» sto for der.

Ikke minst fordi den sittende regjering tilsynelatende hadde gitt fra seg ethvert lederskap når det gjaldt spørsmålet om sin egen fremtid.

Kapitalistene gjør visse innrømmelser når det gjelder sitt system, men erkjenner ikke virkelig kapitalismens vonde arv.

Etter det som var skjedd i Weisenfels, valgte Händel et kompromiss når det gjaldt den videre utdannelse for sin sønn: musikkundervisningen og skolen.

Bare når det gjaldt sin egen sønn, var han motstander av krigstjeneste.

Kirken trenger til å omvende seg når det gjelder sitt forhold til krigen og alt dens vesen.

Men når det gjelder sin egen mor, har en aldri tanke for at en ikke fører seg med sømd.

Det viser bare at Regjeringen er på tynn is når det gjelder sin egen politikk.

Kristelig Folkeparti har stått for en konsekvent linje når det gjelder sitt syn på konflikten i Midtøsten.

«statlige selskaper skal være i fremste rekke når det gjelder miljøtiltak innen sin bransje».

At kommunene kan ha noen utfordringer på andre områder når det gjelder budsjettene sine, er en annen sak.

Derfor har også Oslo universitetssykehus et stort ansvar når det gjelder gjennomføringen av sin egen omstillingsprosess.

Men det er vel kanskje fordi denne regjeringen har mislyktes stort når det gjelder sine milliardinvesteringer på en rekke områder, ikke bare innenfor dette feltet.

At statsråden etter beste evne prøver å forsvare seg ved å angripe usaklig, er for min del en bekreftelse på at statsråden er veldig usikker når det gjelder sin prosess.

Noen aktører i næringen er mer høylytte enn andre når det gjelder sitt syn på tingenes tilstand.

Hensikta her er ikkje å konkludera, men det er ganske openbert at IPU treng ei strammare prioritering når det gjeld innsatsen sin.

Danmark har nå inntatt en annen posisjon når det gjelder sin grense mot Tyskland og Sverige.

Alle forstår at enhver sjåfør har et stort ansvar når det gjelder sin rolle i trafikken.

Her må man være konsekvent, også når det gjelder sin egen politikk.

Det er ingen direkte sammenheng mellom skattelette og evnen de høytlønte har til å ta mindre i når det gjelder sine lønnskrav – kanskje nesten tvert imot.

Jeg registrerer at forsvarsministeren er forsiktig avventende når det gjelder svaret sitt om kjennskap til sjette generasjons jagerfly.

Ein samla komité sluttar seg til endringane i foretakspensjonslova, som gjev innehavarane av fripolisar fleire val når det gjeld forvaltinga av kapitalen sin.
[Ikke subjektet]

Men jeg tror at de fleste kommunene er fornuftige når det gjelder sine låneopptak, og at de tar høyde for at det kan bli en annen renteutvikling i tiden som kommer, med den risikoen det selvsagt innebærer.

Det viser også at mens Finlands tendens på matematikk går nedover, går vår klart oppover, og at Sverige har store utfordringer når det gjelder sin skolepolitikk, for deres resultater fortsetter videre nedover – det viste også PISA.

En annen effekt er at det også bidrar til at oljeindustrien må ta større risiko når det gjelder sine investeringer, og det betyr at prosjekter med marginal lønnsomhet kan bli skrinlagt.

Det er selvsagt sånn at en arbeidstaker har plikter når det gjelder lojalitet til arbeidsgiveren sin, men det er også sånn at vi i debatten om helsevesenet og helsepolitikk trenger de faglige innspillene.

Dermed står vi i fare for at det er andre – dei med kapital, som er utanfor landsdelen – som set premissane for landsdelen si utvikling, og at nordlendingane blir sette på sidelinja når det gjeld si eiga framtid.

Men alle mennesker som har et visst ansvar, eller som besitter informasjon som har stor verdi for andre, skal ikke være naive når det gjelder sin egen kommunikasjon.

Han var uklar til og med når det gjaldt medikamentene sine.

Portman er ikke på noe måte falsk når det gjelder følelsene sine, men hun lyger på navnet.