når-det-gjelder+det+ikke-refleksiv

Men det var som om uhyret brukte trolldomskunster og derfor hadde greid å forblinde meg når det gjaldt hans hensikter;

Om Camilla kunne han si at hun ikke trengte bekymre seg for å ha hemmeligheter for ham, i hvert fall ikke når det gjaldt hennes vesen, for han kjente henne ut og inn.

–  De hører ikke på meg, ikke når det gjelder deres eget liv engang.

Aksel er vag når det gjelder hans egen rolle.

«Og når det gjelder omstendighetene rundt hennes herkomst, så er hun riktignok rent formelt ingen betydelig person, men i folks omdømme gjelder ikke det.

Å nei, hun hadde gjerne lett for å uttrykke seg – i alle fall når det ikke gjaldt hennes egne bekymringer.

Han var muligens monoman når det gjaldt hans avdøde elskede, men på alle andre punkter var han like fornuftig som jeg.

Men det skulle ennå ta to år før partiet hadde fått bena under seg når det gjaldt dets stilling til forsvaret.

Når det gjaldt bøkene hans, snakket han bare om de første han hadde gitt ut.

Det ble derfor ikke fra opplysningsteologien, men fra den konfesjonelt orienterte teologi som avløste rasjonalismen at Hauge møtte den alvorligste kritikk når det gjaldt hans lære.

Politimester Welhavens korps ble dermed selvbevisst og stolt, når det gjaldt deres fysiske og idrettslige nivå:

Og for å gjøre det helt klart, la hun til at hun «ikke ville la seg tvinge til å forandre mening når det gjaldt hennes eget beste».

Hvalfangerne hadde med ett slag plasert seg i rekken blant alle de andre arbeidsfolk som hadde fått stemme og innflytelse når det gjaldt deres egne arbeidsforhold.

Men når det gjaldt hans egne private anliggender holder han alle tømmer i sin hånd.

Presten var helt ute av tvisten når det gjaldt hans generasjon.

Han var urokkelig når det gjaldt forandringer i hans egne komposisjoner.

Folkeforbundet hadde, når det gjaldt dets indre administrasjon, skapt en standard som det ikke ville bli lett å nå opp til.

Dette er også et meget vesentlig moment — av mange grunner, ikke minst fordi de land som trenger hjelp, for det meste er yngre stater som er uhyre aktpågivende når det gjelder deres nasjonale selvstendighet.

En slik uoppriktig undervisning blir derfor fruktesløs når det gjelder dens påståtte verdier.

Tross sin kvinneinnstilling var det liksom far ville være med på en unntakelse når det gjaldt hans datter.

Livia Drusilla måtte derfor, når det gjaldt hennes kjære Germanicus, sitte med hendene i skjødet, stum.

Ikke bare ved at den er medbestemmende når det gjelder dens egne lønns- og arbeidsvilkår.

–  I alminnelighet var han svært åpen, men når det gjaldt hans egne personlige forhold, lukket han seg til.

Merkeligere var det at de var nesten like blanke når det gjaldt deres eget land;

Hvis disse aktivitetene ikke finnes på Jørstadmoen i dag – og jeg vil be om at det blir oppklart så jeg ikke tillegger statsråden noe jeg ikke burde – tror jeg statsråden må forberede seg på en kontrollsak når det gjelder hennes forhold til Stortingets vedtak.

Jeg mener at EØS-avtalen kan overleve i dagens form når det gjelder dens materielle innhold.

Fylkeskommunene føler seg totalt overkjørt og blir ikke hørt når det gjelder deres ønske om regularitet.

Så har jeg lyst til å kommentere litt på Helse Vest, for her er det sagt at man ikke har et mangfold, at man ikke har sørget for det når det gjelder deres anskaffelser innen rusbehandling.

Jeg mener utenriksministeren har vært for utydelig når det gjelder hans syn på den fremtidige rollen som Taliban skal spille i Afghanistan, og det holder jeg fast ved.

Kvar er det leiinga i Posten tek så veldig feil når det gjeld deira vurdering av postdirektivet, som Posten stiller seg positiv til?

Nesten samtlige kommuner ser at det trengs endringer i kommunestrukturen i dag, og er villige til å se på endringer, men de er som sagt litt mer skeptiske når det gjelder deres egen kommune.

Representanten Ellingsen kan ta det heilt med ro når det gjeld bekymringa hans for høyrselen min.

Når det gjelder deres seksualitet, blir menn i den islamske kulturen sett på som uansvarlige, fæle udyr som ved synet av en kvinne umiddelbart mister all selvbeherskelse.